Regulamin serwisu

 Regulamin serwisu

Witamy w serwisie WWW Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego zwanej dalej jako Parafia. Dla wygody użytkowników Parafia zapewnia publiczny dostęp do swojego serwisu WWW , jednakże korzystanie z niego podlega niżej opisanym warunkom. Poprzez dostęp, przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszego serwisu użytkownik akceptuje przedstawione warunki. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu WWW, jako że dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z ich przyjęciem. W przypadku nie wyrażenia na nie zgody, prosimy o nie korzystanie z witryny

Wydawcą niniejszych stron internetowych, zwanych dalej serwisem WWW jest Parafia.

Korzystanie z materiałów zawartych w serwisie WWW. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik może przeglądać i pobierać materiały zawarte w serwisie WWW wyłącznie na swój osobisty użytek, w celach informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności, które znajdują się w oryginalnych materiałach. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji materiałów zawartych w tym serwisie, odtwarzać ich lub publicznie przedstawiać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać w celach publicznych lub handlowych.

Korzystanie z pobieranego oprogramowania. Dowolne oprogramowanie, które może być pobrane z tej witryny, podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.

Niniejszy serwis WWW zawiera informacje dotyczące rozmaitych stron trzecich. Znajdujące się w serwisie WWW dane i informacje dotyczące innych produktów i informacji niż będące w zakresie działania Parafii są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które Parafia uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, które leżą poza kontrolą Parafia nie odpowiadamy za aktualność i dokładność informacji opublikowanych w serwisie WWW i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszego serwisu WWW, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na niej danych i informacjach - ryzyko ponosi sam użytkownik.

Inne nazwy firm i produktów opisanych w niniejszym serwisie WWW są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność ich posiadaczy.

Parafia mając na uwadze wygodę użytkowników, podaje łącza dla innych serwisów internetowych. Parafia nie monitoruje oraz nie sprawuje kontroli nad zawartością tych serwisów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dostępne w nich jakiekolwiek materiały lub komunikację. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, które są powiązane z serwisem Parafii.

Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się serwisie WWW. Wszystkie zmiany mają charakter obowiązujący dla użytkownika.

Informacje znajdujące się w tym serwisie WWW mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie, mogą być niepełne lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Parafia może wprowadzić do informacji opisanych w niniejszym serwisie WWW zmiany i/lub udoskonalenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Zabrania się użytkownikowi ogłaszania lub przesyłania do lub z tego serwisu WWW jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, oszczerczych, kłamliwych, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które stanowią naruszenie dowolnych przepisów prawnych, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej lub dowolnych praw stron trzecich.

Ewentualne zamawianie lub pobieranie przez użytkowników serwisu WWW subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem Parafii ich danych osobowych , które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze serwisu WWW z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika serwisu WWW lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Kontrolę nad zawartością tej witryny sprawuje Parafia. Parafia nie udziela żadnej rękojmi, że materiały zawarte w tym serwisie WWW są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami kraju a dostęp do nich na obszarach, gdzie ich treść jest sprzeczna z prawem, jest zabroniony. Osoby korzystające z tej witryny w innych regionach czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie się do odpowiednich lokalnych przepisów prawnych.

Zaktualizowano w kwietniu 2020 roku.